Naša pisarna je specializirana za naslednja pravna področja:

Korporacijsko pravo / M&A

Odvetniška pisarna ima bogate izkušnje pri podpori gospodarskih družb in na področju domačih kot tudi čezmejnih poslov in transakcij, zlasti prodaj in nakupov deležev, delnic (share deal) in premoženja (asset deal), pri združitvah, prevzemih, prestrukturiranjih in skupnih vlaganjih (joint ventures). Sodelujemo z uveljavljenimi mednarodnimi odvetniškimi pisarnami in tujimi odvetniškimi pisarnami, zato lahko nudimo celovito pravno pomoč pravnim osebam tudi pri čezmejnih transakcijah.

Na področju korporacijskega prava / M&A odvetniška pisarna:

 • nudi pravno podporo strankam v postopkih ustanovitve družb in skupnih podjemov, pri delovanju, vodenju, nadzoru in prenehanju gospodarskih družb,
 • sestavlja in oblikuje sklepe in druge pravne akte gospodarskih družb,
 • pripravlja dokumentacijo za skupščine, svetuje pri pripravi in izvedbi skupščin,
 • zastopa interese posameznih družbenikov ali delničarjev,
 • sestavlja različne vrste gospodarskih pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov,
 • zastopa stranke v kompleksnih statusno-pravnih sporih pred sodišči in drugih oblikah sodnih in upravnih postopkov,
 • svetuje pri pripravi in izvedbi postopkov statusno-pravnih preoblikovanj gospodarskih družb, vključno s finančnim prestrukturiranjem družb (npr. izvedba prisilnih poravnav),
 • svetuje v zvezi z nakupom in prodajo podjetij,
 • izvaja oceno tveganj pravnih poslov (risk assessment and management),
 • nudi skrbni pregled poslovanja (due diligence),
 • izvede transakcije glede prodaje oz. nakupa podjetij (pogajanja, sestava pogodb, zastopanje pred državnimi organi),
 • zagotavlja pravno pomoč pri vsakodnevnih vprašanjih s področja korporacijskega prava (corporate house-keeping).

Svojim strankam nudimo celovito pravno podporo tudi pri poslovanju: s skrbnim pregledom že obstoječih pogodb poskrbimo za identifikacijo morebitnih tveganj, sodelujemo v celotnem procesu sklepanja pogodb: pri pogajanjih, sestavi gospodarskih pogodb, ustanavljanju ustreznih zavarovanj kot tudi pri uresničevanju pravic in obveznosti, ki iz sklenjenih pogodb izhajajo. Stranke zastopamo v morebitnih gospodarskih sporih, v postopkih pridobivanja dovoljenj, v postopkih inšpekcijskega nadzora in drugih nadzornih postopkih.

Konkurenčno pravo

Odvetniška pisarna na področju gospodarskega in konkurenčnega prava svetuje multinacionalkam in domačim podjetjem na podlagi bogatih in prvovrstnih izkušenj, ki jih je odvetnik Soršak pridobil neposredno na Uradu za varstvo konkurence, in z zastopanjem tujih in domačih strank v kompleksnih konkurenčno pravnih zadevah pred Agencijo za varstvo konkurence, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Evropsko komisijo in Sodiščem Evropske unije.

Našim strankam svetujemo in jih zastopamo:

 • pri izdelavi programov zagotavljanja skladnosti poslovanja s pravom varstva konkurence, vključno z izobraževanjem zaposlenih (pri čemer je poudarek na praktičnih rešitvah in vsakodnevnem poslovanju družbe),
 • pri priglasitvah koncentracij pred Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence in Evropsko Komisijo,
 • pri presoji glede vprašanj državnih pomoči kot tudi v postopkih pred DGComp, ki se nanašajo na presojo državnih pomoči ter
 • v postopkih zaradi domnevnih kršitev konkurenčne zakonodaje, kar vključuje tako postopke glede omejevalnih sporazumov (karteli, vertikalne omejitve) kot postopke glede zlorabe prevladujočega položaja na trgu,
 • v sodnih sporih zaradi domnevnih kršitev konkurenčnih pravil – pred nacionalnimi sodišči in Sodiščem EU,
 • v postopkih javnega naročanja, ki vključujejo elemente omejevanja konkurence (npr. protipravno dogovarjanje ponudnikov o skupnih ponudbah).

Imamo obsežne izkušnje pri zastopanju strank pri vprašanjih nelojalne konkurence in v postopkih oblastnega omejevanja konkurence (npr. omejevanja konkurence z občinskimi akti in državnimi podzakonskimi akti…).

Javna naročila in infrastruktura

Redno zastopamo tako naročnike kot ponudnike v postopkih javnega naročanja. Posebne izkušnje imamo v postopkih javnega naročanja, ki vsebujejo elemente omejevanja ponudnikov oz. konkurence.

Delovno pravo

Odvetniška pisarna svetuje gospodarskim družbam v individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadevah, zlasti:

 • zagotavlja sestavo pogodb o zaposlitvi (z delavci, z vodilnimi delavci, s poslovodnimi osebami), odpovedi pogodb o zaposlitvi;
 • nudi pravno pomoč pri oblikovanju notranjih aktov delodajalca (pravilniki, sklepi ipd.);
 • svetuje glede kadrovskih reorganizacij, prestrukturiranj in prenehanj pogodb o zaposlitvi;
 • svetuje in zastopa delodajalce v postopku prenehanja delovnega razmerja, v pogajanjih s predstavniki delavcev in s sindikati, v disciplinskih postopkih, v postopkih odpuščanja večjega števila delavcev in pripravlja ustrezno dokumentacijo;
 • zastopa delodajalce v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči.

Izterjava dolgov in reševanje sporov

Odvetniška pisarna ima bogate izkušnje z domačo in mednarodno izterjavo dolgov, tako z vodenjem izven sodnih postopkov (opomini, dogovori o obročnem odplačevanju, zastopanje v postopkih prestruktuiranja) kot tudi z vodenjem večjega števila izvršilnih postopkov in zastopanjem upnikov v insolvenčnih postopkih nad dolžniki.

Specializirani smo za iskanje in odkrivanje premoženja dolžnikov, za preprečevanje skrivanja premoženja, vlaganje izpodbojnih tožb in drugih zahtevkov, namenjenih poplačilu upnikove terjatve. Zaradi ustaljenih mednarodnih povezav se lahko hitro odzovemo na čezmejno skrivanje premoženja in izterjavo terjatev.

V primeru večjega števila izvršilnih postopkov s stranko vzpostavimo stalno elektronsko izmenjavo podatkov, ki stranki omogoča, da je v vsakem trenutku seznanjena s stanjem postopka.

Odvetniška pisarna nudi širok spekter storitev na področju zniževanja tveganj za nastanek sporov in reševanja sporov. V okviru preprečevanja nastanka sporov odvetniška pisarna:

 • svetuje strankam pri pogajanjih za sklenitev poslov in sestavlja pogodbe;
 • opravi analizo in poda oceno tveganj (risk assessment and management), povezanih s posamezno vrsto pogodb in poslov,
 • svetuje in pripravi ustrezne dokumente za zavarovanje interesov strank in za zaščito pred identificiranimi tveganji, s čimer se stranke lahko izognejo kasnejšim sporom.

V okviru reševanja sporov pa odvetniška pisarna zastopa stranke:

 • v postopkih izvensodnega reševanja sporov,
 • v izvršilnih postopkih in postopkih zavarovanja,
 • v sodnih, arbitražnih, upravnih in prekrškovnih postopkih,
 • v postopkih inšpekcijskega nadzora,
 • v postopkih pred Sodiščem Evropske unije in v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Prestrukturiranje družb, postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

Redno izvajamo, v imenu strank, postopke poenostavljene prisilne poravnave kot tudi postopke finančnega prestrukturiranja.

Produktna odgovornost in odpoklic proizvodov

Odvetniška pisarna ima bogate izkušnje na področju zagotavljanja skladnosti označevanja živil ter drugih proizvodov z EU in slovensko zakonodajo ter predpisi. Prav tako nudimo pravno pomoč na področju varstva potrošnikov in oglaševanja izdelkov.

Odvetniška pisarna v tem okviru:

 • opravi oceno skladnost označb na embalaži živil in drugih produktov s pravili označevanja izdelkov;
 • svetuje in podaja pravna mnenja strankam v zvezi s skladnostjo poslovanja s pravili o varstvu potrošnikov;
 • svetuje v zvezi z oglaševanjem produktov;
 • spremlja zakonodajo, sodno prakso in obvešča stranke o novostih.

Medijsko pravo in varstvo osebnih podatkov

Odvetniška pisarna nudi pravno pomoč strankam in zastopanje pred sodišči v primeru zahtevkov na povrnitev premoženjske škode pri žalitvi časti ali širjenju neresničnih trditev, v primeru okrnitev ugleda ali dobrega imena, in posegov v osebnostne pravice, predvsem pa:

 • zastopanje in komunikacija z mediji;
 • zastopanje pred sodišči in vlaganje začasnih odredb, prepovednih ter odškodninskih zahtevkov;
 • sestava zahtev za objavo popravka in prikaza nasprotnih dejstev.

Odvetniška pisarna na področju varstva osebnih podatkov strankam:

 • svetuje v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov, kar vključuje IT pravo,
 • sestavlja notranje akte in pravilnike o varovanju osebnih podatkov,
 • zastopa stranke pred Informacijskim pooblaščencem in pred sodiščem v postopkih, povezanih z varstvom osebnih podatkov.

Naša pisarna je specializirana za naslednja sektorska področja:

Odvetniška pisarna ima dolgoletno prakso in bogate izkušnje z zastopanjem strank, ki svojo dejavnost opravljajo na naslednjih področjih:

 • gradbeništvo
 • energetika
 • zdravstvo in farmacija
 • prehrambena industrija
 • avtomobilska industrija
 • telekomunikacije in IT.