Odvetniško pisarno Soršak, Vagaja in odvetniki, d.o.o. je leta 2011 ustanovil odvetnik Jani Soršak z namenom domačim in tujim strankam zagotavljati visokokakovostno pravno svetovanje in zastopanje na izbranih področjih gospodarskega in civilnega prava, zlasti na področju konkurenčnega in korporacijskega prava ter prevzemov in združitev (corporate M&A). Odvetniška pisarna zato na področju gospodarskega in konkurenčnega prava svetuje multinacionalkam in domačim podjetjem na podlagi bogatih in prvovrstnih izkušenj, ki jih je odvetnik Jani Soršak pridobil neposredno na Uradu za varstvo konkurence, in z zastopanjem tujih in domačih strank v kompleksnih konkurenčno pravnih zadevah pred Agencijo za varstvo konkurence, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Evropsko komisijo in Sodiščem Evropske unije.

Odvetniški pisarni se je kot partner leta 2014 pridružila odvetnica Maja Vagaja, ki zastopa domače in tuje družbe v gospodarskih in drugih civilnopravnih sporih, v upravnih in prekrškovnih postopkih, v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi. Odvetnica Maja Vagaja svetuje na področju delovnega prava, izvaja oceno tveganj pravnih poslov (risk assessment and management) in skrbni pregled poslovanja (due diligence), gospodarsko pravno področje odvetniške pisarne pa dopolnjuje tudi z nudenjem pravne pomoč pri vsakodnevnih vprašanjih s področja korporacijskega prava (corporate house-keeping).

Odvetniška pisarna že od ustanovitve dalje sodeluje z uveljavljenimi mednarodnimi odvetniškimi pisarnami na področju konkurenčnega prava in korporacijskega prava ter prevzemov in združitev (corporate M&A), zato lahko nudi celovito pravno pomoč pravnim osebam, ki vstopajo v večje investicijske projekte oziroma transakcije, ki segajo na več geografskih območij oz. v več jurisdikcij. Odvetniška pisarna je kot pravni svetovalec vključena v izvedbo številnih postopkov prevzemov in združitev, nakupov in prodaj podjetij, tako domačih kot tudi mednarodnih, sodeluje pri statusno-pravnih preoblikovanjih družb ter pri ustanovitvah in razdružitvah podjemov.

Odvetniška pisarna redno zastopa tako tuje kot tudi domače stranke pred upravnimi organi in sodišči. Na konkurenčno pravnem področju zastopa stranke v upravnih in prekrškovnih postopkih pred Agencijo za varstvo konkurence, kot so priglasitve koncentracij in postopki zaradi domnevnih kršitev konkurenčne zakonodaje, ter s tem povezanih sodnih postopkih. Odvetniška pisarna nadalje zastopa stranke v civilnopravnih, gospodarskih in delovnopravnih sporih ter v postopkih inšpekcijskega nadzora ter pred drugimi prekrškovnimi organi.

Pri svojem delu so odvetniki med drugim zavezani načelom integritete, predanosti strankam in njihovim interesom, strokovnosti, ki nujno vključuje učinkovitost in dobro mero kreativnosti, neodvisnosti, in k varovanju poklicne tajnosti.

Poklicna tajnost

V skladu s 6. členom ZOdv mora odvetnik varovati kot tajnost vse, kar mu je zaupala stranka. Odvetnik mora kot tajnost varovati tudi vse, kar je kot zaupno zanjo zvedel. Dolžnost varovanja poklicne tajnosti velja tudi za vsebino odvetnikovega spisa in to tudi po prenehanju zastopanja in pri uničenju arhiva končanih zadev. Varovanje poklicne tajnosti zavezuje odvetnika, da odkloni podatke o tem, ali je nekomu nudil pravno pomoč. Dolžnost zavezuje tudi druge osebe, ki delajo v odvetniški pisarni.

Varovanju poklicne tajnosti je namenjeno tudi določilo 8. člena ZOdv, v skladu s katerim je preiskava odvetniške pisarne dovoljena samo na podlagi odredbe pristojnega sodišča in to samo glede spisov in predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi o preiskavi. Pri preiskavi ne sme biti prizadeta tajnost drugih listin in predmetov. Pri preiskavi odvetniške pisarne mora biti navzoč predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije. V nobenem primeru ne sme preiskava poseči v razmerje med odvetnikom in stranko oz. ugotavljati vsebine razmerja.

Odvetniška zbornica Slovenije